۲۶ بهمن ۱۳۹۴

فاصله کلمات از خودشان

این که انسان می‌تواند اسم و کلمه اختراع کند، قدرتی بی نظیر به او می‌دهد که وی را کاملا متمایز از دیگر موجودات زنده می‌کند. هر چند در سایر موجودات زنده، به ویژه میمون‌ها و سایر پستانداران نیز، این توانایی دیده شده است؛ اما سطح انسان بسیار بالاتر از سایر موجودات است. انسان هم تعداد کلمات بیشتری می‌تواند بسازد و هم گستره وسیعی از معانی را پوشش می‌دهد. مثلا از یک میمون یا دلفین، می‌توان انتظار داشت که معنای کلماتی مثل من، تو، درخت، قلمرو و غذا را بداند؛ اما به احتمال زیاد، کلماتی مثل تکریم، انتقاد، مهبانگ، پشتیبانی و تحول، جایی در لغت‌نامه ایشان نخواهد داشت.

اعتبار همه کلمات به معنایی است که به همراه خود دارند و قطعا بدون این معنا، اگر روی کاغذ هستند، فقط یک شکل هندسی محسوب می‌شوند و اگر گفته می‌شوند، صرفا یک موج مکانیکی هستند که در هر محیطی نیز، امکان انتشار ندارد. با این حال، بعضا کلمات نه تنها معنایشان کمرنگ می‌شود و یا از دست می‌رود؛ بلکه حتی معنای متضاد هم می‌گیرند.