۱۰ بهمن ۱۳۹۴

در به کار بردن اعداد احتیاط کنیم

ما در طول روز، از اعدادی در اندازه‌ها و انواع مختلف استفاده می‌کنیم؛ یک رقمی تا ده رقمی. اما به نظر می‌سد این اعداد بعضا معنای واقعی خود را از دست می‌دهند و به مفاهیمی نسبی در حوزه کاربردشان تبدیل می‌شوند. به ویژه اعداد بزرگ در حد میلیارد، با وجود عادی شدن در ادبیات روز مره، واقعا اعداد بزرگی هستند و مقدار آن‌ها، شایسته یک بررسی دقیق است. باید در به کار بردن اعداد و محاسبات‌مان، تجدید نظر کنیم.